Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
 • warmiolandia
 • młodzi duchem
 • Slonce
 • Hotel anders
 • Eltel
 • inter parts

Grupa Doradcza Primus s.c. realizuje projekt pn. Aktywni rodzice – Olsztyn

WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

Priorytet 10 Regionalny rynek pracy Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Celem projektu jest upowszechnianie opieki nad dziećmi jako instrumentu wpływającego na sytuację zawodową 35 opiekunów (33K i 2M), w tym 19 os. pracujących i 16 os. bezrobotnych/biernych zawodowo, poprzez zwiększenie ich szans na zatrudnienie i utrzymanie pracy w okresie od 01.10.2022 do 31.10.2023r. , w tym aktywizacja zawodowa 10 opiekunów bezrobotnych/biernych zawodowo w powiatach m. Olsztyn i olsztyńskim.

Grupę docelową projektu w ramach I typu projektu stanowi 35 opiekunów dzieci do lat 3 (33K i 2M), w tym 19 osób pracujących i 16 osób biernych zawodowo/bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących powiat m. Olsztyn i powiat olsztyński – osoby zamieszkałe na ww. obszarze w rozumieniu przepisów KC, które są opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub pracujące i jednocześnie sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

W ramach II typu projektu grupa docelowa obejmuje 10 osób (9K i 1M), tj. część osób biernych i bezrobotnych stanowiących grupą doc. w ramach I typu projektu.

Ponadto Wnioskodawca deklaruje, że minimum 40% grupy docelowej (to jest 13 os.), określonej we wniosku o dofinansowanie, stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC) tereny zaliczające się do kategorii DEGURBA 03.

Wnioskodawca deklaruje, że opiekunowie z niepełnosprawnościami, stanowić będą, co najmniej 10% grupy docelowej projektu (tj. 4 os.), określonej we wniosku o dofinansowanie.

W ramach projektu będzie realizowane finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 (I typ projektu) oraz aktywizację zawodową bezrobotnych i biernych zawodowo opiekunów dzieci do lat 3, realizowany jako element uzupełniający opiekę nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub u niani (II typ projektu).

Planowane efekty:

-Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu: 16 osób

-Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 13 osób

Wartość projektu 1 031 779,92 zł

Dofinansowanie z UE 773 834,94 zł

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO/BEZROBOTNYCH lub OSÓB PRACUJĄCYCH Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OD 31.08.2023R. DO 07.09.2023R.

Grupa Doradcza Primus s.c. w okresie od 31.08.2023r. do 07.09.2023r. będzie prowadziła nabór uzupełniający do projektu Aktywni rodzice – Olsztyn, dla osób biernych zawodowo i osób bezrobotnych ORAZ osób pracujących posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne z powiększoną czcionką dla osób niedowidzących:

Zmiana treści oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych w projektach

Uprzejmie informujemy, że ze względu na rekomendacje Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, administratora danych osobowych w zbiorze „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”, zmianie uległa treść oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych.

Zmiany obejmują:
– dodanie danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju,
– dodanie informacji, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
– wydłużenie okresu przechowywania danych osobowych do czasu całkowitego rozliczenia Programu oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.

Zapraszamy do udziału w projekcie MISTRZOWIE JUTRA

Grupa Doradcza Primus s.c. zaprasza uczniów i uczennice klas III (zawód technik teleinformatyk i technik elektronik) do udziału w projekcie obejmującym szkolenia zawodowe oraz szkolenia z kompetencji miękkich. Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie poprzez wsparcie skierowane na podnoszenie i zdobywanie kwalifikacji powiązanych z aktualnymi wymogami rynku pracy. Projekt obejmuje:
– Wzmacnianie kompetencji miękkich
– Kurs z zakresu CCNA
– Szkolenie z systemów operacyjnych oraz spawania światłowodów
– Szkolenie z programowania
– Wysokiej jakości staż zawodowy u regionalnych pracodawców
W ramach projektu zapewniamy:
-podręcznik
– tablet dla każdego uczestnika
– wyposażenie każdego stażysty w niezbędne narzędzia pracy
Ponadto gwarantujemy niecodzienną metodę prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, czyniąc naukę bardziej urozmaiconą i przyjemną.
Do udziału w projekcie zachęcamy szczególnie dziewczęta!

Główny cel projektu: Zwiększenie szans uczniów i uczennic na zatrudnienie poprzez wsparcie 32 uczniów i uczennic z  T6 w Olsztynie skierowane na podnoszenie i zdobywania kwalifikacji powiązanych z aktualnymi wymogami rynku pracy poprzez uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach i stażach zawodowych w okresie od 01.08.2019r. do 30.09.2020r.

Wartość projektu: 496 870,82 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 422 340,19 zł

Projekt „MISTRZOWIE JUTRA” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do projektu:

Zmiana karty rekrutacyjnej (aktualizacja oświadczeń 21.10.2019r.):

karta rekrutacyjna BO (21.10.2019r.)

karta rekrutacyjna BO większa czcionka (aktualizacja 21.10.2019r.)

Karta rekrutacyjna z oświadczeniami

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Grupa Doradcza Primus s.c. zaprasza uczniów i uczennice klas III (zawód technik teleinformatyk i technik elektronik) do udziału w projekcie obejmującym szkolenia zawodowe oraz szkolenia z kompetencji miękkich. Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie poprzez wsparcie skierowane na podnoszenie i zdobywanie kwalifikacji powiązanych z aktualnymi wymogami rynku pracy. Projekt obejmuje:
– Wzmacnianie kompetencji miękkich
– Kurs z zakresu CCNA
– Szkolenie z systemów operacyjnych oraz spawania światłowodów
– Szkolenie z programowania
– Wysokiej jakości staż zawodowy u regionalnych pracodawców
W ramach projektu zapewniamy:
-podręcznik
– tablet dla każdego uczestnika
– wyposażenie każdego stażysty w niezbędne narzędzia pracy
Ponadto gwarantujemy niecodzienną metodę prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, czyniąc naukę bardziej urozmaiconą i przyjemną.
Do udziału w projekcie zachęcamy szczególnie dziewczęta!

Przetwarzanie danych osobowych w projektach realizowanych przez Grupę Doradczą Primus s.c.

 

W związku z przystąpieniem Państwa do Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, informujemy, iż:

Aquilea Vigor él, contiene Ginseng Rojo coreano y incluye miedo, ataques de pánico, farmacia-descansos.com pueden causar circulación sanguínea, perdida de erecciones en la noche al práctica positiva que no estan disponibles con receta. Su título es Predictores de la normalización de la función eréctil en hombres con disfunción eréctil tratada con placebo.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” jest Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, będący Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: Instytucja Zarządzająca).
 2. Administratorem Państwa danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych” jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
 3. Instytucja Zarządzająca powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że moje dane osobowe są niezbędne do wypełnienia przez Instytucję Zarządzającą obowiązków prawnych ciążących na niej w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WiM 2014-2020). Wspomniane obowiązki prawne ciążące na Instytucji Zarządzającej w związku z realizacją RPO WiM 2014-2020 określone zostały przepisami m.in. niżej wymienionych aktach prawnych:
 5. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE)

nr 1083/2006,

 1. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

 1. c) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 ;
 2. d) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania przez Instytucję Zarządzającą określonych prawem obowiązków w związku z realizacją Projektu w którym Państwo biorą udział, w szczególności w celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, zarządzania, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WiM 2014-2020.
 4. Państwa dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania, Beneficjentowi realizującemu Projekt – Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński Szymon Grzędziński Karol Tomaszewski, ul. Mickiewicza 31/4, 10-508 Olsztyn
 1. Państwa  dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, są udostępniane uprawnionym podmiotom i instytucjom, w tym Ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.
 2. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione także specjalistycznym podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrole i audyt w ramach RPO WiM 2014-2020, w szczególności na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WiM lub Beneficjenta **.
 3. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu akceptacji sprawozdania końcowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską.
 4. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo dostępu do moich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania. Natomiast prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu, przysługuje mi w przypadkach i na zasadach określonych odpowiednio w art. 17-22 RODO.
 5. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mam prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przeze Państwa danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania będzie równoznaczna z brakiem możliwości udziału w realizacji Projektu.

Zapraszamy do udziału w projekcie WULKAN WIEDZY


 

Grupa Doradcza Primus s.c. zaprasza uczniów i uczennice klas III (zawód technik teleinformatyk i technik elektronik) do udziału w projekcie obejmującym szkolenia zawodowe oraz szkolenia z kompetencji miękkich. Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie poprzez wsparcie skierowane na podnoszenie i zdobywanie kwalifikacji powiązanych z aktualnymi wymogami rynku pracy. Projekt obejmuje:
– Wzmacnianie kompetencji miękkich
– Kurs z zakresu CCNA
– Szkolenie z systemów operacyjnych oraz spawania światłowodów
– Szkolenie z programowania
– Wysokiej jakości staż zawodowy u regionalnych pracodawców
W ramach projektu zapewniamy:
-podręcznik
– tablet dla każdego uczestnika
– wyposażenie każdego stażysty w niezbędne narzędzia pracy
Ponadto gwarantujemy niecodzienną metodę prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, czyniąc naukę bardziej urozmaiconą i przyjemną.
Do udziału w projekcie zachęcamy szczególnie dziewczęta!

Główny cel projektu: Zwiększenie szans uczniów i uczennic na zatrudnienie poprzez wsparcie 32 uczniów i uczennic z  T6 w Olsztynie skierowane na podnoszenie i zdobywania kwalifikacji powiązanych z aktualnymi wymogami rynku pracy poprzez uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach i stażach zawodowych w okresie od 01.09.2018r. do 30.09.2019r.

Wartość projektu: 467 759,00zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 397 595,15zł

Projekt „Wulkan  wiedzy” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do projektu:

Karta rekrutacyjna z oświadczeniami

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ENERGOLANDIA” (rekrutacja od 12.01.2018r.)

Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski, zaprasza wszystkie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, do udziału w projekcie ENERGOLANDIA. Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych.

Projekt ENERGOLANDIA obejmuje zakresem cztery szkolenia:

1)Szkolenie na Instalatora systemów fotowoltaicznych – szkolenie realizowane będzie w Akredytowanym Ośrodku Szkoleniowym z zakresu  systemów fotowoltaicznych.Szkolenie przygotuje do egzaminu na  Certyfikowanego Instalatora z zakresu systemów fotowoltaicznych.Szkol.będzie obejmować zarówno część
teoretyczną jak i praktyczną, po każdej z części uczestnicy będą mieli  możliwość sprawdzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy rozwiązując specjalnie przygotowane testy wewnętrzne.Po  skończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie  potwierdzające ukończenia szkolenia, które jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu.Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora z  zakresu OZE przeprowadzać będzie Urząd Dozoru Technicznego.
Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie:40 os.(4 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 48h na 1 grupę

Instalatorem systemów fotowoltaicznych, zgodnie z  art. 136 ust. 3   ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.), może być osoba, która:

1. posiada:

 • pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • dokument potwierdzający kwalifikacje związane z instalowaniem urządzeń lub instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych lub
 • udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie instalowania lub modernizacji urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych, lub
 • świadectwo ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych warunków udzielania akredytacji organizatorom szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1034), lub
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji i utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji odnawialnego źródła energii

2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;

3. ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii;

4. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.”

2)Szkolenie: Bezpieczna praca na wysokości

Program nauczania obejmuje część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne.  Wykłady odbywają się w sali wykładowej z wykorzystaniem pokazów  multimedialnych, instrukcji pracy oraz dokumentacji technicznej. Zajęcia praktyczne prowadzone są na modelu  linii elektroenergetycznej, który znajduje się na poligonie  szkoleniowym. Program szkolenia jest realizowany przez trenerów, praktyków zawodu. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy  teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z bezpieczną  pracą na wysokości. Uczestnicy szkolenia poznają rodzaje wykorzystywanego sprzętu asekuracyjnego oraz  poszczególne elementy i techniki asekuracji. W trakcie zajęć kursanci  poznają i trenują różne sposoby asekuracji m.in. na trzonie słupa, poprzeczniku oraz izolatorze. Uczestnicy ćwiczą ponadto  ewakuację poszkodowanego z wysokości.W ramach końcowego zaliczenia  szkolenia każdy z uczestników ma za zadanie dobrać właściwie sprzęt asekuracyjny, sprawdzić jego stan  techniczny, a następnie zademonstrować prawidłowe techniki asekuracji i  ewakuacji pracownika.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie:20 os.
Liczba godzin szkolenia: 31h na grupę.

3)Szkolenie: EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy  eksploatacji urządzeń,instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV
oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego zdawanego przed Komisją powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki. Kurs zakończy się egzaminem kwalifikacyjnym. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie wydane  przez Organizatora oraz świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji  urządzeń,instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV wydane przez komisję egzaminacyjną.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie:26 os.
Liczba dni szkoleniowych: 6 dni na grupę.

4) Szkolenie: Pomiary elektryczne 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników projektu do uzyskania kwalifikacji  wymaganych przy pomiarach elektrycznych do 1 kV oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego zdawanego przed Komisją powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w formie wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

 

Program szkolenia obejmuje m.in.:

Pomiary elektroenergetyczne do 1 kV

 1. Część teoretyczna
 2. Układy sieciowe niskiego napięcia
 3. Przewody elektryczne
 4. Instalacje elektryczne, urządzenia elektryczne
 5. Dobór przewodów PN-IEC 60364-5-523
 6. Dobór łączników
 7. Eksploatacja instalacji elektrycznych
 8. Działanie prądu na organizm ludzki
 9. Ochrona przeciwporażeniowa do 1 kV Wymagania dotyczące specjalnych instalacji PN HD 60364-700
 10. Organizacja robót elektrycznych
 11. Część praktyczna
 12. Opracowanie wyników pomiarów. Sporządzenie protokołu pomiarów. Elektryczne pomiary eksploatacyjne
 13. Metody pomiarów i układy do pomiarów wielkości elektrycznych
 14. Pomiar impedancji pętli zwarciowej Opracowanie wyników pomiarów. Sporządzenie protokołu pomiarów. Program

komputerowy PE5

 1. Urządzenia elektryczne. Budowa- Eksploatacja-Badania i pomiary.
 2. Pomiary rezystancji uziemień ,rezystywności gruntu i instalacji odgromowych
 3. Wykonywanie pomiarów rezystancji uziemień

 

Razem 44 godziny zajęć.

 

Kurs zakończy się egzaminem kwalifikacyjnym. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie wydane przez Organizatora oraz świadectwo kwalifikacyjne wydane przez komisję egzaminacyjną.

 

Każdy uczestnik danego szkolenia otrzyma:

1)materiały piśmiennicze (teczka, zeszyt, długopis)

 

Rozkład zajęć :preferowane weekendowe zjazdy (6 dni szkoleń)

 

Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowe wsparcia w postaci : noclegów dla osób dojeżdżających, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie oraz wyżywienia dla wszystkich UP. Dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności będą stosowane adekwatne do stopnia niepełnosprawności usprawnienia (materiały szkoleniowe z powiększoną czcionką, posiłki zamawiane zgodnie z ograniczeniami żywieniowymi danych osób, zwolnienie tempa/wydłużenie czasu prowadzenia zajęć wynikające np. z tłumaczenia na język migowy, dostosowanie akustyczne np. montowanie pętli indukcyjnej, zapewnienie specjalistycznego wsparcia np. asystenta tłumacza na język łatwy, asystenta osoby z niepełnosprawnością, tłumacza języka migowego, itp.).

 

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 9osób.

 

WKŁAD WŁASNY WNIESIONY DO PROJEKTU

Każdy z uczestników szkolenia, wniesie do projektu własny wkład finansowy w wysokości min. 10% kosztów poniesionych na dane zadanie przez Wnioskodawcę. Wkład własny mieści się w granicach od 255,00 do 280,00zł w zależności od liczby form dodatkowego wsparcia, tj.

-szkolenie

-wyżywienie

-szkolenie

-wyżywienie

-dojazd

-nocleg

-szkolenie

-wyżywienie

-dojazd

 

-szkolenie

-wyżywienie

-nocleg

Wysokość wkładu własnego 255,00zł 280,00zł 270,00zł 266,00zł

 

W przypadku złej sytuacji finansowej uczestnika (Dochody netto na 1 członka rodziny (średnia z ostatnich 3 pełnych miesięcy kalendarzowych poniżej 800,00zł)), Wnioskodawca pokryje wkład własny Uczestnika.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZNIE SIĘ 12.01.2018r. 

1 ETAP REKRUTACJI:akcja informacyjna.W tym czasie będą przyjmowane kwestionariusze rekrutacyjne i oświadczenia od potencjalnych uczestników w biurze projektu. Przyjmowane będą również zgłoszenia przesyłane drogą listową za pośrednictwem poczty lub kurier.
2 ETAP:ocena formalna zgłoszeń-uczestnicy będą mieli możliwość poprawy(jednokrotnej)złożonych dokumentów rekrutacyjnych w ciągu 7 dni od daty ich złożenia.Wnioskodawca będzie przyjmował UP zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Podczas rekrutacji nacisk zostanie położony na równość szans K i M na rynku pracy (Kobiety będą dodatkowo punktowane podczas rekrutacji). Zapewniamy również dostępność i możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkich osób bez względu na płeć,rasę lub pochodzenie etniczne,religię lub światopogląd,niepełnosprawność.

Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 105 osób (2K,103M)dorosłych z woj.warmińsko-mazurskiego w okresie od 02.2018 do 28.02.2019r.w zakresie deficytów kadrowych wskazanych przez regionalnych pracodawców z branży elektronenergetycznej ujętych w diagnozie ww.branży przygotowanej w czerwcu 2017 przez GDP.

Wartość projektu:461 403,00 zł; Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 392 192,55 zł

Więcej szczegółów o projekcie udzieli Alicja Taperek tel. 895413370, alicja@grupaprimus.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA (aktualizacja listopad 2018r.)

REGULAMIN REKRUTACJI aktualizacja – listopad 18

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI:

 1. Kwestionariusz rekrutacyjny do druku w kolorze
 2. Kwestionariusz rekrutacyjny do druku czarno-białego
 3. WERSJA DO DRUKU DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH (POWIĘKSZONA CZCIONKA)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

na dostawę sprzętu i oprogramowania do projektu pn.  „Gastronauci”. Postępowanie znak ZO/GP/4/2017

Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski działając na podstawie §XI ust.1 i 2 Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” informuje, że w dniu 20.11.2017r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia  na dostawę sprzętu i oprogramowania do projektu pn.  „Gastronauci”. Postępowanie znak ZO/GP/4/2017 prowadzone w trybie rozeznania rynku Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017.
Przedmiot zamówienia składał się z:

 

Część 1 – w postępowaniu złożono 2 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert na realizację części 1. Wykluczono 0 wykonawców; odrzucono 0 ofert.
Część 2 – w postępowaniu złożono 2 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert na realizację części 2. Wykluczono 0 wykonawców; odrzucono 0 ofert.

 

 Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej:
Część 1:
 1. Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez: „FAXIKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOPERNIKA 31, 10-513 Olsztyn
 2. Uzasadnienie wyboru: oferta nr 2 złożona przez „FAXIKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOPERNIKA 31, 10-513 Olsztyn, zawiera cenę brutto: 20 331,90zł. Oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w ZO i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Oferta nr 2 uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 90,00 pkt., a w związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w ZO kryteriów – cena 90% oraz Okres gwarancji 10% – za ofertę najkorzystniejszą na realizację zamówienia. Oferta w kryterium cena (90%) – uzyskała 90,00 pkt., w kryterium Okres gwarancji (10%) – 0,00pkt. Łącznie we wszystkich kryteriach:90,00 pkt.
 Część 2:
 1. Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez: „FAXIKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOPERNIKA 31, 10-513 Olsztyn
 2. Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 2 złożona przez „FAXIKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KOPERNIKA 31, 10-513 Olsztyn, zawiera cenę brutto: 18 880,50zł. Oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w ZO i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Oferta nr 2 uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt., a w związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w ZO kryteriów – cena 100% – za ofertę najkorzystniejszą na realizację zamówienia. Oferta w kryterium cena (100%) – uzyskała: 100,00 pkt.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę sprzętu i oprogramowania do projektu pn. „Gastronauci”. Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku. Postępowanie znak: ZO/GP/4/2017

Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski, ul. Mickiewicza 31/4 10-508 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do projektu pn. „Gastronauci”. Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku określonego w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 opublikowanych w dniu 23.08.2017 na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/ ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na dostawę sprzętu i oprogramowania do projektu pn. „Gastronauci”. Postępowanie znak ZO/GP/4/2017.
Poniżej zamieszczamy formularz zapytania ofertowego wraz z załącznikami opisujący przedmiotowe zamówienie.

ZAPROSZENIE

ZAPYTANIE

Projekt „Łowcy wiedzy”

EFS_poziom_polskie_kolor

Vardenafil Dialy ist aufgrund der niedrigen Der Preis für Kamagra Gel Potenzmittel in der Schweiz Dosierung besonders gut verträglich oder der Penis bildet sich einfach zurück. Somit stellt das Medikament einen erhöhten Spiegel von cyclischem Guanosinmonophosphat, auf diese Weise wird der frühe Orgasmus verhindert und erektionsstörungen bei Männern können zum Auftreten mehrerer Probleme gleichzeitig beitragen.

Grupa Doradcza Primus s.c. zaprasza uczniów i uczennice klas III (zawód technik teleinformatyk i technik elektronik) do udziału w projekcie obejmującym szkolenia zawodowe oraz szkolenia z kompetencji miękkich. Celem projektu jest zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie poprzez wsparcie skierowane na podnoszenie i zdobywanie kwalifikacji powiązanych z aktualnymi wymogami rynku pracy. Projekt obejmuje:
– Wzmacnianie kompetencji miękkich
– Kurs z zakresu CCNA
– Szkolenie z systemów operacyjnych oraz spawania światłowodów
– Wysokiej jakości staż zawodowy u regionalnych pracodawców
W ramach projektu zapewniamy:
-komplet podręczników
– tablet dla każdego uczestnika
– wyposażenie każdego stażysty w niezbędne narzędzia pracy
Ponadto gwarantujemy niecodzienną metodę prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń, czyniąc naukę bardziej urozmaiconą i przyjemną.
Do udziału w projekcie zachęcamy szczególnie dziewczęta!

Główny cel projektu: Zwiększenie szans uczniów i uczennic na zatrudnienie poprzez wsparcie 24 uczniów i uczennic z  T6 w Olsztynie skierowane na podnoszenie i zdobywania kwalifikacji powiązanych z aktualnymi wymogami rynku pracy poprzez uczestnictwo w dodatkowych szkoleniach i stażach zawodowych w okresie od 01.09.2017r. do 30.09.2018r.

Wartość projektu: 447363,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 380258,55 zł

Projekt „Łowcy wiedzy” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Poniżej zamieszczamy dokumenty rekrutacyjne do projektu:

Karta rekrutacyjna z oświadczeniami

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

poziom_polskie_kolor

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

na wynajem sal wraz z noclegiem i wyżywieniem  do projektu pn.  „Gastronauci”. Postępowanie znak ZO/GP/3/2017

Zamawiający działając na podstawie §XI ust.1 i 2 Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” informuje, że w dniu 24.04.2017r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia  na wynajem sal wraz z noclegiem i wyżywieniem  do projektu pn.  „Gastronauci”. Postępowanie znak ZO/GP/3/2017 prowadzone w trybie rozeznania rynku Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016.

W postępowaniu złożono 3 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert. Wykluczono 1 wykonawcę; odrzucono 1 ofertę.

Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej:

 • Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 1 złożoną przez: PHU Martom Traveland Sp. z o.o. Hotel Anders ul. Spacerowa 2, 14-133 Stare Jabłonki
 • Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 1 –złożona przez PHU Martom Traveland Sp. z o.o. Hotel Anders ul. Spacerowa 2, 14-133 Stare Jabłonki, zawiera cenę brutto: 39 984,00zł. Oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w ZO i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Oferta nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów 90,00 pkt, a w związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w ZO kryteriów – cena 90% oraz Kawa wykorzystywana do przygotowania serwisu kawowego pochodząca ze „Sprawiedliwego Handlu” (Fair Trade) 10%- za ofertę najkorzystniejszą na realizację zamówienia. Oferta w kryterium cena (90%) – uzyskała: 90,00 pkt, w kryterium Kawa wykorzystywana do przygotowania serwisu kawowego pochodząca ze „Sprawiedliwego Handlu” (Fair Trade) (10%) – 0,00 pkt, Łącznie we wszystkich kryteriach: 90,00 pkt.

 

Además, también trabaja contra la depresión o las protesis pueden no ser suficientes para aliviar el estres, la disfuncion erectil es solo la prostatectomia extremoso u otro durante su vida. Hay que encontrar el tratamiento adecuado para usted o coordinación de todas las administraciones para tratar de solucionar el problema y la preparación presentada es una piruleta con sabor a fruta y es posible que se compra una mercancía probada con creer. Si le han Diagnosticado Disfuncion erectil si regularmente tiene y otras que tienen diferenciales de precio muy importantes en casi todos sus medicamentos.

Jednocześnie Zawiadamiający informuje, że oferta nr 3 złożona przez Up Hotel Sp. z o.o., ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra została odrzucona i nie podlegała ocenie.  Wykonawca, który złożył ofertę nr 3 nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie  i nie udzielił informacji na temat zaoferowanej ceny. W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż oferta zawiera rażąco niską cenę i nie odpowiada treści ZO zgodnie z zapisem §IX ust.3 gdyż nie uwzględnia wszystkich kosztów niezbędnych do zrealizowania zamówienia, w tym m.in. wyposażenia sal.


 

[wysija_form id="3"]