Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
  • warmiolandia
  • młodzi duchem
  • Slonce
  • Hotel anders
  • Eltel
  • inter parts

Grupa Doradcza Primus s.c. realizuje projekt pn. Aktywni rodzice – Olsztyn

WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z

EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

Priorytet 10 Regionalny rynek pracy Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Celem projektu jest upowszechnianie opieki nad dziećmi jako instrumentu wpływającego na sytuację zawodową 35 opiekunów (33K i 2M), w tym 19 os. pracujących i 16 os. bezrobotnych/biernych zawodowo, poprzez zwiększenie ich szans na zatrudnienie i utrzymanie pracy w okresie od 01.10.2022 do 31.10.2023r. , w tym aktywizacja zawodowa 10 opiekunów bezrobotnych/biernych zawodowo w powiatach m. Olsztyn i olsztyńskim.

Grupę docelową projektu w ramach I typu projektu stanowi 35 opiekunów dzieci do lat 3 (33K i 2M), w tym 19 osób pracujących i 16 osób biernych zawodowo/bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących powiat m. Olsztyn i powiat olsztyński – osoby zamieszkałe na ww. obszarze w rozumieniu przepisów KC, które są opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub pracujące i jednocześnie sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

W ramach II typu projektu grupa docelowa obejmuje 10 osób (9K i 1M), tj. część osób biernych i bezrobotnych stanowiących grupą doc. w ramach I typu projektu.

Ponadto Wnioskodawca deklaruje, że minimum 40% grupy docelowej (to jest 13 os.), określonej we wniosku o dofinansowanie, stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC) tereny zaliczające się do kategorii DEGURBA 03.

Wnioskodawca deklaruje, że opiekunowie z niepełnosprawnościami, stanowić będą, co najmniej 10% grupy docelowej projektu (tj. 4 os.), określonej we wniosku o dofinansowanie.

W ramach projektu będzie realizowane finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 (I typ projektu) oraz aktywizację zawodową bezrobotnych i biernych zawodowo opiekunów dzieci do lat 3, realizowany jako element uzupełniający opiekę nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub u niani (II typ projektu).

Planowane efekty:

-Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu: 16 osób

-Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 13 osób

Wartość projektu 1 031 779,92 zł

Dofinansowanie z UE 773 834,94 zł

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DLA OSÓB BIERNYCH ZAWODOWO/BEZROBOTNYCH lub OSÓB PRACUJĄCYCH Z ORZECZENIEM O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

OD 31.08.2023R. DO 07.09.2023R.

Grupa Doradcza Primus s.c. w okresie od 31.08.2023r. do 07.09.2023r. będzie prowadziła nabór uzupełniający do projektu Aktywni rodzice – Olsztyn, dla osób biernych zawodowo i osób bezrobotnych ORAZ osób pracujących posiadających orzeczenie o niepełnosprawności

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne z powiększoną czcionką dla osób niedowidzących:

[wysija_form id="3"]