Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
 • warmiolandia
 • młodzi duchem
 • Slonce
 • Hotel anders
 • Eltel
 • inter parts

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

na realizację usługi edukacyjnej i szkoleniowej dla uczestników projektu pn. „Elektronaładowani wiedzą” w trybie zasady konkurencyjności, postępowanie znak: ZO/GP/2/2016

Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski, ul. Mickiewicz 31/4, 10-508 Olsztyn działając na podstawie §XI Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO”, informuje, że w dniu 19.09.2016r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w  sprawie udzielenia zamówienia na realizację usługi edukacyjnej i szkoleniowej dla uczestników projektu pn. „Elektronaładowani wiedzą” w trybie zasady konkurencyjności, postępowanie znak: ZO/GP/2/2016. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015.

Przedmiot zamówienia składał się z:

 1. Część 1 – CCNA i systemy operacyjne – w postępowaniu złożono 2 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert na realizację części 1. Wykluczono 1 wykonawców; odrzucono 1 ofert.
 2. Część 2 – bezpieczeństwo informacji i system LINUX – w postępowaniu złożono 1 ofertę w terminie przewidzianym na składanie ofert na realizację części 2. Wykluczono 0 wykonawców; odrzucono 0 ofert.
 3. Cześć 3 – uczeń trudny – w postępowaniu złożono 0 ofert w terminie przewidzianym na składanie ofert na realizację części 3.

Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej:

 1. Na realizację części 1 – CCNA i systemy operacyjne – oferty nr 1 – złożonej przez Defile Krzysztof Nowakowski ul. Słowackiego 13/2, 10-277 Olsztyn., zawiera cenę brutto : 224640,00 zł. Oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w ZO i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Oferta nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt, a w związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w ZO kryteriów – cena 60% oraz Doświadczenie zawodowe trenera 40%, aktualizacja – za ofertę najkorzystniejszą. Oferta w kryterium cena (60%) – uzyskała: 60,00 pkt, w kryterium Doświadczenie zawodowe trenera (D) (40%) – 20,00 pkt, Łącznie we wszystkich kryteriach: 80,00 pkt.
 2. Na realizację części 2 – bezpieczeństwo informacji i system LINUX – oferty nr 3 – złożonej przez firmę Fundacja Best Place- Europejski Instytut Marketingu Miejsc, ul. Górskiego 1, 00-033 Warszawa. Oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w ZO i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Oferta nr 3 uzyskała najwyższą liczbę punktów 100,00 pkt, a w związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w ZO kryteriów – cena 60% oraz Doświadczenie zawodowe trenera 40%, aktualizacja – za ofertę najkorzystniejszą. Oferta w kryterium cena (60%) – uzyskała: 60,00 pkt, w kryterium Doświadczenie zawodowe trenera (D) (40%) – 40,00 pkt, Łącznie we wszystkich kryteriach: 100,00 pkt.,

Postępowanie na realizację części 3 zostaje unieważnione z uwagi na fakt, iż na realizację przedmiotowej części nie została złożona żadna oferta.

Jednocześnie zamawiający informuje, że oferta nr 2 złożona przez PHU ElektroTEL V Włodzimierz Olech, 35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 3/1 na realizację części 1 została odrzucona na podstawie §12 ust. 9 w związku z §VI ust.2 ZO. Wykonawca zgodnie z zapisem §VI uts.2 do oferty zobowiązany był dołączyć m.in.:

Wykonawca do złożonej oferty nie dołączył w/w dokumentów. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie §VIII ust. 5 ZO wezwał Wykonawcę pismem z dnia 13.09.2016r. przesłanego pocztą elektroniczną do uzupełnienia przedmiotowych dokumentów, wyznaczając terminie  na ich uzupełnienie pocztą elektroniczną do dnia 16.09.2016r. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego i nie uzupełnił wymaganych dokumentów. Reasumując Wykonawca został odrzucony z postępowania.


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na realizację usługi edukacyjnej  i szkoleniowej dla uczestników projektu pn.  „Elektronaładowani wiedzą”.  Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności.

Postępowanie znak: ZO/GP/2/2016

Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski, ul. Mickiewicza 31/4, 10-508 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia na realizację usługi edukacyjnej  i szkoleniowej dla uczestników projektu pn.  „Elektronaładowani wiedzą”.  Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 opublikowanych na stronie https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2/  ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty wykonawcy usługi edukacyjnej  i szkoleniowej dla uczestników projektu pn. „Elektronaładowani wiedzą”.

Poniżej zamieszczamy formularz zapytania ofertowego wraz z załącznikami opisujący przedmiotowe zamówienie.

Zapytanie ofertowe

 

EFS_poziom_polskie_kolor

[wysija_form id="3"]