Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
  • warmiolandia
  • młodzi duchem
  • Slonce
  • Hotel anders
  • Eltel
  • inter parts

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na dostawę sprzętu informatycznego dla beneficjentów projektu pn. „Elektronaładowani wiedzą”. Postępowanie prowadzone w trybie rozeznania rynku.

EFS_poziom_polskie_kolor

Oferta nr 1 złożona przez: FAXIKO Sp. z o.o. ul.Kopernika 31, 10-513 Olsztyn zawiera najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotowego zamówienia: 58966,20zł, tym samym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj.90 pkt. na podstawie przyjętych w zapytaniu cenowym kryteriów – cena 90%, okres gwarancji 10% oraz spełnia wszystkie wymagane przez zamawiającego warunki, a w związku z tym została uznana za ofertę najkorzystniejszą, z najniższą ceną.

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty


 

Postępowanie znak: ZO/GP/1/2016

Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski, ul. Mickiewicza 31/4, 10-508 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę sprzętu informatycznego dla beneficjentów projektu pn. „Elektronaładowani wiedzą” w trybie rozeznania rynku. Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie zasady rozeznania rynku określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 opublikowanych na stronie https://www.mir.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/wytyczne/wytyczne-na-lata-2014-2020/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2/ ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty wykonawcy dostaw dla beneficjentów projektu pn. „Elektronaładowani wiedzą”.

Poniżej zamieszczamy formularz zapytania ofertowego wraz z załącznikami opisujący przedmiotowe zamówienie.

Zapraszamy do składania ofert.

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty


Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

EFS_poziom_polskie_kolor

[wysija_form id="3"]