Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
 • warmiolandia
 • młodzi duchem
 • Slonce
 • Hotel anders
 • Eltel
 • inter parts

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „ENERGOLANDIA” (rekrutacja od 12.01.2018r.)

Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski, zaprasza wszystkie osoby dorosłe z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą, do udziału w projekcie ENERGOLANDIA. Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych.

Projekt ENERGOLANDIA obejmuje zakresem cztery szkolenia:

1)Szkolenie na Instalatora systemów fotowoltaicznych – szkolenie realizowane będzie w Akredytowanym Ośrodku Szkoleniowym z zakresu  systemów fotowoltaicznych.Szkolenie przygotuje do egzaminu na  Certyfikowanego Instalatora z zakresu systemów fotowoltaicznych.Szkol.będzie obejmować zarówno część
teoretyczną jak i praktyczną, po każdej z części uczestnicy będą mieli  możliwość sprawdzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy rozwiązując specjalnie przygotowane testy wewnętrzne.Po  skończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie  potwierdzające ukończenia szkolenia, które jest niezbędne do przystąpienia do egzaminu.Egzaminy na Certyfikowanego Instalatora z  zakresu OZE przeprowadzać będzie Urząd Dozoru Technicznego.
Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie:40 os.(4 grupy x 10 os.)
Liczba godzin szkolenia: 48h na 1 grupę

Instalatorem systemów fotowoltaicznych, zgodnie z  art. 136 ust. 3   ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.), może być osoba, która:

1. posiada:

2. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu;

3. ukończył szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małej instalacji, poświadczone zaświadczeniem, przeprowadzone przez akredytowanego przez UDT organizatora szkoleń w zakresie dotyczącym instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii;

4. złożył z wynikiem pozytywnym egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Prezesa UDT, odpowiednio dla danego rodzaju odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.”

2)Szkolenie: Bezpieczna praca na wysokości

Program nauczania obejmuje część teoretyczną oraz ćwiczenia praktyczne.  Wykłady odbywają się w sali wykładowej z wykorzystaniem pokazów  multimedialnych, instrukcji pracy oraz dokumentacji technicznej. Zajęcia praktyczne prowadzone są na modelu  linii elektroenergetycznej, który znajduje się na poligonie  szkoleniowym. Program szkolenia jest realizowany przez trenerów, praktyków zawodu. Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy  teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z bezpieczną  pracą na wysokości. Uczestnicy szkolenia poznają rodzaje wykorzystywanego sprzętu asekuracyjnego oraz  poszczególne elementy i techniki asekuracji. W trakcie zajęć kursanci  poznają i trenują różne sposoby asekuracji m.in. na trzonie słupa, poprzeczniku oraz izolatorze. Uczestnicy ćwiczą ponadto  ewakuację poszkodowanego z wysokości.W ramach końcowego zaliczenia  szkolenia każdy z uczestników ma za zadanie dobrać właściwie sprzęt asekuracyjny, sprawdzić jego stan  techniczny, a następnie zademonstrować prawidłowe techniki asekuracji i  ewakuacji pracownika.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie:20 os.
Liczba godzin szkolenia: 31h na grupę.

3)Szkolenie: EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH DO 1 kV

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy  eksploatacji urządzeń,instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV
oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego zdawanego przed Komisją powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji  Energetyki. Kurs zakończy się egzaminem kwalifikacyjnym. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie wydane  przez Organizatora oraz świadectwo kwalifikacyjne do eksploatacji  urządzeń,instalacji i sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV wydane przez komisję egzaminacyjną.

Liczba osób, które przyjmiemy na szkolenie:26 os.
Liczba dni szkoleniowych: 6 dni na grupę.

4) Szkolenie: Pomiary elektryczne 

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników projektu do uzyskania kwalifikacji  wymaganych przy pomiarach elektrycznych do 1 kV oraz przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego zdawanego przed Komisją powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone w formie wykładów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.

 

Program szkolenia obejmuje m.in.:

Pomiary elektroenergetyczne do 1 kV

 1. Część teoretyczna
 2. Układy sieciowe niskiego napięcia
 3. Przewody elektryczne
 4. Instalacje elektryczne, urządzenia elektryczne
 5. Dobór przewodów PN-IEC 60364-5-523
 6. Dobór łączników
 7. Eksploatacja instalacji elektrycznych
 8. Działanie prądu na organizm ludzki
 9. Ochrona przeciwporażeniowa do 1 kV Wymagania dotyczące specjalnych instalacji PN HD 60364-700
 10. Organizacja robót elektrycznych
 11. Część praktyczna
 12. Opracowanie wyników pomiarów. Sporządzenie protokołu pomiarów. Elektryczne pomiary eksploatacyjne
 13. Metody pomiarów i układy do pomiarów wielkości elektrycznych
 14. Pomiar impedancji pętli zwarciowej Opracowanie wyników pomiarów. Sporządzenie protokołu pomiarów. Program

komputerowy PE5

 1. Urządzenia elektryczne. Budowa- Eksploatacja-Badania i pomiary.
 2. Pomiary rezystancji uziemień ,rezystywności gruntu i instalacji odgromowych
 3. Wykonywanie pomiarów rezystancji uziemień

 

Razem 44 godziny zajęć.

 

Kurs zakończy się egzaminem kwalifikacyjnym. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie wydane przez Organizatora oraz świadectwo kwalifikacyjne wydane przez komisję egzaminacyjną.

 

Każdy uczestnik danego szkolenia otrzyma:

1)materiały piśmiennicze (teczka, zeszyt, długopis)

 

Rozkład zajęć :preferowane weekendowe zjazdy (6 dni szkoleń)

 

Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z dodatkowe wsparcia w postaci : noclegów dla osób dojeżdżających, zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie oraz wyżywienia dla wszystkich UP. Dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności będą stosowane adekwatne do stopnia niepełnosprawności usprawnienia (materiały szkoleniowe z powiększoną czcionką, posiłki zamawiane zgodnie z ograniczeniami żywieniowymi danych osób, zwolnienie tempa/wydłużenie czasu prowadzenia zajęć wynikające np. z tłumaczenia na język migowy, dostosowanie akustyczne np. montowanie pętli indukcyjnej, zapewnienie specjalistycznego wsparcia np. asystenta tłumacza na język łatwy, asystenta osoby z niepełnosprawnością, tłumacza języka migowego, itp.).

 

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 9osób.

 

WKŁAD WŁASNY WNIESIONY DO PROJEKTU

Każdy z uczestników szkolenia, wniesie do projektu własny wkład finansowy w wysokości min. 10% kosztów poniesionych na dane zadanie przez Wnioskodawcę. Wkład własny mieści się w granicach od 255,00 do 280,00zł w zależności od liczby form dodatkowego wsparcia, tj.

-szkolenie

-wyżywienie

-szkolenie

-wyżywienie

-dojazd

-nocleg

-szkolenie

-wyżywienie

-dojazd

 

-szkolenie

-wyżywienie

-nocleg

Wysokość wkładu własnego 255,00zł 280,00zł 270,00zł 266,00zł

 

W przypadku złej sytuacji finansowej uczestnika (Dochody netto na 1 członka rodziny (średnia z ostatnich 3 pełnych miesięcy kalendarzowych poniżej 800,00zł)), Wnioskodawca pokryje wkład własny Uczestnika.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ROZPOCZNIE SIĘ 12.01.2018r. 

1 ETAP REKRUTACJI:akcja informacyjna.W tym czasie będą przyjmowane kwestionariusze rekrutacyjne i oświadczenia od potencjalnych uczestników w biurze projektu. Przyjmowane będą również zgłoszenia przesyłane drogą listową za pośrednictwem poczty lub kurier.
2 ETAP:ocena formalna zgłoszeń-uczestnicy będą mieli możliwość poprawy(jednokrotnej)złożonych dokumentów rekrutacyjnych w ciągu 7 dni od daty ich złożenia.Wnioskodawca będzie przyjmował UP zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
Podczas rekrutacji nacisk zostanie położony na równość szans K i M na rynku pracy (Kobiety będą dodatkowo punktowane podczas rekrutacji). Zapewniamy również dostępność i możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkich osób bez względu na płeć,rasę lub pochodzenie etniczne,religię lub światopogląd,niepełnosprawność.

Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych 105 osób (2K,103M)dorosłych z woj.warmińsko-mazurskiego w okresie od 02.2018 do 28.02.2019r.w zakresie deficytów kadrowych wskazanych przez regionalnych pracodawców z branży elektronenergetycznej ujętych w diagnozie ww.branży przygotowanej w czerwcu 2017 przez GDP.

Wartość projektu:461 403,00 zł; Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 392 192,55 zł

Więcej szczegółów o projekcie udzieli Alicja Taperek tel. 895413370, alicja@grupaprimus.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA (aktualizacja listopad 2018r.)

REGULAMIN REKRUTACJI aktualizacja – listopad 18

KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU WRAZ Z OŚWIADCZENIAMI:

 1. Kwestionariusz rekrutacyjny do druku w kolorze
 2. Kwestionariusz rekrutacyjny do druku czarno-białego
 3. WERSJA DO DRUKU DLA OSÓB NIEDOWIDZĄCYCH (POWIĘKSZONA CZCIONKA)

 

[wysija_form id="3"]