Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
  • warmiolandia
  • młodzi duchem
  • Slonce
  • Hotel anders
  • Eltel
  • inter parts

Nowa perspektywa nową nadzieją – rekrutacja zakończona

Projekt „Nowa perspektywa nową nadzieją” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (subregion elbląski), Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. Młodzież NEET, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy.  Projekt swym zasięgiem obejmuje subregion elbląski, w którego skład wchodzą następujące powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób młodych wśród uczestników projektu. Projekt obejmuje szkolenia i uczestnictwo w stażach zawodowych w regionalnych przedsiębiorstwach w celu uzyskania kwalifikacji zawodowych bądź nabycia lub uzupełnienia doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu, tym samym zwiększając możliwość ich zatrudnienia. W ramach projektu część uczestników zostanie zatrudniona.

Wsparciem zostanie objętych 50 Beneficjentów ostatecznych (wszyscy odbędą staże zawodowe, 10 BO zostanie przeszkolonych, zatrudnienie po projekcie otrzyma 18 BO). Do udziału w projekcie zachęcamy szczególnie kobiety, osoby z terenów wiejskich, a także osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji o rekrutacji i zasadach uczestnictwa znajduje się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – subregion elbląski zamieszczonym poniżej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie-subregion elbląski


Nabór do projektu rozpoczął się 2 maja 2016 roku i ma charakter ciągły. Każdorazowo po zebraniu 4-5 osobowej grupy rozpoczyna się realizacja projektu dla tych osób. Harmonogram zajęć będzie ustalony w trakcie trwania projektu.

Celem zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić Kwestionariusz rekrutacyjny, Deklarację uczestnictwa, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz Oświadczenie uczestnika. Wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście bądź wysłać pocztą na adres Biura Projektu, tj. ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg (szczegóły w Regulaminie rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie – subregion elbląski).

Poniżej zamieszczono dokumenty dla kandydatów.

Deklaracja uczestnictwa

Kwestionariusz rekrutacyjny

Oświadczenia uczestnika

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Wartość projektu: 717 011,25zł                                                                                                                                                                                                                          Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 658 861,63zł

Projekt „Nowa perspektywa nową nadzieją” jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

www.dreamsart.pl

[wysija_form id="3"]