Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
  • warmiolandia
  • młodzi duchem
  • Slonce
  • Hotel anders
  • Eltel
  • inter parts

Motywacja krokiem do sukcesu

Motywacja krokiem do sukcesu

znaki-ue

Projekt „Motywacja krokiem do sukcesu” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (subregion olsztyński), Priorytet 10. Regionalny rynek pracy, Działanie 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.


Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia, w tym osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, bez pracy, zarejestrowanych w urzędzie pracy – bezrobotnych oraz biernych zawodowo, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jest spełniają jeden z warunków: osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby niskowykwalifikowane.

Projekt swym zasięgiem obejmuje subregion olsztyński, w którego skład wchodzą następujące powiaty: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz miasto Olsztyn.

Wartość projektu wynosi 704 815,00 zł. Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego – 599 092,75 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród osób powyżej 29 roku życia bezrobotnych i biernych zawodowo. Projekt obejmuje szkolenia i uczestnictwo w stażach zawodowych w regionalnych przedsiębiorstwach w celu uzyskania kwalifikacji zawodowych bądź nabycia lub uzupełnienia doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu, tym samym zwiększając możliwość ich zatrudnienia. W ramach projektu część uczestników zostanie zatrudniona.

Wsparciem zostanie objętych 46 Beneficjentów ostatecznych (wszyscy odbędą staże zawodowe, 8 uczestników projektu zostanie przeszkolonych, zatrudnienie po projekcie otrzyma 27 uczestników projektu). Do udziału w projekcie zachęcamy szczególnie kobiety, osoby z terenów wiejskich, a także osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji o rekrutacji i zasadach uczestnictwa znajduje się w Regulaminie rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie zamieszczonym poniżej.

Regulamin-rekrutacji-uczestnikow-i-uczestnictwa-w-projekcie


Nabór do projektu rozpoczął się 2 listopada 2016 roku i ma charakter ciągły. Każdorazowo po zebraniu 4-5 osobowej grupy rozpoczyna się realizacja projektu dla tych osób. Harmonogram zajęć będzie ustalony w trakcie trwania projektu.

Celem zgłoszenia uczestnictwa należy wypełnić Kwestionariusz rekrutacyjny dla uczestnika, Deklarację uczestnictwa, Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych oraz Oświadczenie uczestnika projektu. Wypełnione dokumenty należy złożyć osobiście bądź wysłać pocztą na adres Biura Projektu, to jest ul. Mickiewicza 31/4, 10-508 Olsztyn (szczegóły w Regulaminie rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie – subregion olsztyński).

Poniżej zamieszczono dokumenty dla kandydatów.

Deklaracja

Kwestionariusz-rekrutacyjny-dla-uczestnika

Oświadczenia-uczestnika-projektu

Oświadczenie-uczestnika-o-ochronie-danych-osobowych

znaki-ue

Newsletter: