Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
  • warmiolandia
  • młodzi duchem
  • Slonce
  • Hotel anders
  • Eltel
  • inter parts

Zapraszamy do udziału w projekcie AKTYWNI RODZICE – OLSZTYN

Rekrutacja ciągła, do momentu zrekrutowania wystarczającej liczby osób.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU ROZPOCZNIE SIĘ 8 LISTOPADA BR. I POTRWA
DO 20 LISTOPADA BR. KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ NIE BĘDZIE MIAŁA WPŁYWU NA REKRUTACJĘ.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DOTYCZY TYLKO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.

POMOCNE INFORMACJE I DOKUMENTY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Jak zatrudnić nianię? – wszystkie niezbędne informacje są na stronie ZUS

https://www.zus.pl/firmy/zgloszenie-platnika/firmy/zgloszenie-rodzica-zatrudniajacego-nianie

Przykładowa umowa uaktywniająca z nianią:

Wzór rachunku do umowy dla niani:

Comiesięczne rozliczenie z Grupą Primus:

a) niania:

b) żłobek:

Projekt „Aktywni rodzice – Olsztyn” realizowany jest przez Projektodawcę, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 10 Regionalny rynek pracy, Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

Celem projektu jest upowszechnianie opieki nad dziećmi jako instrumentu wpływającego na sytuację zawodową 32 opiekunów (30K i 2M), w tym 16 os. pracujących i 16 os. bezrobotnych/biernych zawodowo, poprzez zwiększenie ich szans na zatrudnienie i utrzymanie pracy w okresie od 01.10.2022 do 31.10.2023r. , w tym aktywizacja zawodowa 10 opiekunów bezrobotnych/biernych zawodowo w powiatach m. Olsztyn i olsztyńskim. Grupę docelową projektu w ramach I typu projektu stanowi 32 opiekunów dzieci do lat 3 (30K i 2M), w tym 16 osób pracujących i 16 osób biernych zawodowo/bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących powiat m. Olsztyn i powiat olsztyński – osoby zamieszkałe na ww. obszarze w rozumieniu przepisów KC, które są opiekunami prawnymi dzieci do lat 3, wyłączone z rynku pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 lub pracujące i jednocześnie sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. W ramach II typu projektu grupa docelowa obejmuje 10 osób (9K i 1M), tj. część osób biernych i bezrobotnych stanowiących grupą docelową w ramach I typu projektu. Ponadto Wnioskodawca deklaruje, że minimum 40% grupy docelowej (to jest 13 os.), określonej we wniosku o dofinansowanie, stanowić będą osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów KC) tereny zaliczające się do kategorii DEGURBA 03. Wnioskodawca deklaruje, że opiekunowie z niepełnosprawnościami, stanowić będą, co najmniej 10% grupy docelowej projektu (tj. 4 os.), określonej we wniosku o dofinansowanie. W ramach proj. będzie realizowane finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 (I typ projektu) oraz aktywizację zawodową bezrobotnych i biernych zawodowo opiekunów dzieci do lat 3, realizowany jako element uzupełniający opiekę nad dzieckiem w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub u niani (II typ projektu).


Dokumenty składane w momencie rekrutacji:


Dokumenty składane w późniejszym etapie, przy podpisaniu umowy uczestnictwa w projekcie:


WERSJA DLA OSÓB SŁABOWIDZĄCYCH

Newsletter: