Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
 • warmiolandia
 • młodzi duchem
 • Slonce
 • Hotel anders
 • Eltel
 • inter parts

poziom_polskie_kolor

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

na dostawę materiałów dydaktycznych i odzieży do projektu pn.  „Gastronauci”. Postępowanie znak ZO/GP/2/2017

Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski działając na podstawie §XI ust.1 i 2 Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” informuje, że w dniu 13.04.2017r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę materiałów dydaktycznych i odzieży do projektu pn.  „Gastronauci”. Postępowanie znak ZO/GP/2/2017  prowadzone w trybie rozeznania rynku Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016.

Przedmiot zamówienia składał się z:

 1. Część 1 – w postępowaniu złożono 2 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert na realizację części 1. Wykluczono 0 wykonawców; odrzucono 0 ofert.
 2. Część 2 – w postępowaniu złożono 2 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert na realizację części 2. Wykluczono 1 wykonawców; odrzucono 1 ofert.

Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej:

 1. Część 1:
  • Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez: CHEF CONSULTING GROUP – Marek Widomski, ul. Wróblewskiego 2/3, 31-148 Kraków
  • Uzasadnienie wyboru: oferta nr 2 złożona przez CHEF CONSULTING GROUP – Marek Widomski, ul. Wróblewskiego 2/3, 31-148 Kraków, zawiera cenę brutto: 32 991,31zł. Oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w ZO i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Oferta nr 2 uzyskała najwyższą liczbę punktów 90,00 pkt, a w związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w ZO kryteriów – cena 90% oraz Okres gwarancji 10%- za ofertę najkorzystniejszą na realizację zamówienia. Oferta w kryterium cena (90%) – uzyskała: 90,00 pkt, w kryterium Okres gwarancji (10%) – 0,00 pkt, Łącznie we wszystkich kryteriach: 90,00 pkt.
 1. Część 2:
  • Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez: MODERN GASTRO Daniel Błaszkiewicz, ul. Franciszka Barcza 46/47, 10-685 Olsztyn
  • Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 2 złożona przez CHEF CONSULTING GROUP – Marek Widomski, ul. Wróblewskiego 2/3, 31-148 Kraków, zawiera cenę brutto: 22 846,02zł. Oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w ZO i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Oferta nr 2 uzyskała najwyższą liczbę punktów 100,00 pkt, a w związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w ZO kryteriów – cena 100% – za ofertę najkorzystniejszą na realizację zamówienia. Oferta w kryterium cena (100%) – uzyskała: 100,00 pkt.

 

Jednocześnie Zawiadamiający informuje, że oferta nr 1 złożona przez Gastro MAGIC GROUP S.C. ul. Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa została odrzucona i nie podlegała ocenie. Wykonawca w złożonej ofercie wycenił  tylko pozycje od 1 do 6, które stanowią składową części 2. Zamawiający w Zapytaniu Ofertowym wyraźnie wskazał, iż wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część zamówienia, ale nie na poszczególne zadania co jednoznacznie wynika z §III ust.  3 i 4 ZO, §VI ust. 1 ZO, oraz załączników nr 1 i 1b do ZO, załącznika nr 2 do ZO. Reasumując oferta wykonawcy nie obejmuje realizacji całej części 2 w związku z powyższym została odrzucona z postępowania na podstawie §IX ust. 4.


 

Newsletter: