Grupa Primus - dotacje unijne Olsztyn

Rozbudowa i doposażenie Woj. Szpitala Dziecięcego

Szpital Dziecięcy w Olsztynie

Budowa instalacji OZE w Zakładzie Leczniczym „Słoneczna Polana”

Dar Days Sp. z o.o.

Rewitalizacja zabytkowego budynku Internatu w Olsztynie

Szkoła Policealna

im. prof. Religi w Olsztynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1280N Lidzbark – Koszelewy

Powiat Działdowski

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo

Szkolenie „Monter PV – zielony zawód przyszłości”

Beneficjent:

Grupa Doradcza Primus s.c.

Budowa budynku biurowo-handlowo-magazynowego firmy M3

M3 Pachucki Zawadka Sp J.

Zaufali nam:
 • warmiolandia
 • młodzi duchem
 • Slonce
 • Hotel anders
 • Eltel
 • inter parts

poziom_polskie_kolor

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

na realizację usługi  szkoleniowej dla uczestników projektu pn. „Gastronauci”. Postępowanie znak ZO/GP/1/2017

Grupa Doradcza Primus s.c. Tomasz Londoński, Szymon Grzędziński, Karol Tomaszewski działając na podstawie §XI ust.1 i 2 Zapytania Ofertowego zwanego dalej „ZO” informuje, że w dniu 22.03.2017r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na realizację usługi  szkoleniowej dla uczestników projektu pn. „Gastronauci” Postępowanie znak ZO/GP/1/2017 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016.

Przedmiot zamówienia składał się z:

 1. Część 1 – kursy dla uczniów i nauczycieli – w postępowaniu złożono 3 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert na realizację części 1. Wykluczono 1 wykonawców; odrzucono 1 ofert.
 2. Część 2 – kursy dla nauczycieli – w postępowaniu złożono 2 oferty w terminie przewidzianym na składanie ofert na realizację części 2. Wykluczono 0 wykonawców; odrzucono 0 ofert.

Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej:

 1. Część 1- kursy dla uczniów i nauczycieli:
  • Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez: MODERN GASTRO Daniel Błaszkiewicz, ul. Franciszka Barcza 46/47, 10-685 Olsztyn
  • Uzasadnienie wyboru: oferta nr 2 złożona przez MODERN GASTRO Daniel Błaszkiewicz, ul. Franciszka Barcza 46/47, 10-685 Olsztyn, zawiera cenę brutto: 75.360,00zł. Oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w ZO i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Oferta nr 2 uzyskała najwyższą liczbę punktów 80,00 pkt, a w związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w ZO kryteriów – cena 80% oraz Aspekt społeczny 20% – za ofertę najkorzystniejszą na realizację zamówienia. Oferta w kryterium cena (80%) – uzyskała: 80,00 pkt, w kryterium Aspekt społeczny (As) (20%) – 0,00 pkt, Łącznie we wszystkich kryteriach: 80,00 pkt.
 2. Część 2 – kursy dla nauczycieli:
  • Wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 2 złożoną przez: MODERN GASTRO Daniel Błaszkiewicz, ul. Franciszka Barcza 46/47, 10-685 Olsztyn
  • Uzasadnienie wyboru: Oferta nr 2 złożona przez MODERN GASTRO Daniel Błaszkiewicz, ul. Franciszka Barcza 46/47, 10-685 Olsztyn, zawiera cenę brutto: 7.040,00zł. Oferta spełnia warunki wymagane od Wykonawców zawarte w ZO i zawiera wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Oferta nr 2 uzyskała najwyższą liczbę punktów 80,00 pkt, a w związku z tym została uznana przez Zamawiającego na podstawie przyjętych w ZO kryteriów – cena 80% oraz Aspekt społeczny (As) 20%- za ofertę najkorzystniejszą na realizację zamówienia. Oferta w kryterium cena (80%) – uzyskała: 80,00 pkt, w kryterium Aspekt społeczny (As)(20%) – 0,00 pkt, Łącznie we wszystkich kryteriach: 80,00 pkt..

 

Jednocześnie Zawiadamiający informuje, że oferta nr 1 złożona przez Rafał Wraga COCTAILSHOW ul. Osiedle 6, 59-820 Leśna została odrzucona i nie podlegała ocenie. Wykonawca w złożonej ofercie wycenił tylko zadanie Kurs barmański, które stanowi składową części 1 kursy dla uczniów i nauczycieli. Zamawiający w Zapytaniu Ofertowym wyraźnie wskazał, iż wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część zamówienia, ale nie na poszczególne zadania co jednoznacznie wynika z §III ust.  2 i 7 ZO, §VI ust. 1 ZO, oraz załączników nr 1 i 1b do ZO, załącznika nr 2 do ZO. Reasumując oferta wykonawcy nie obejmuje realizacji całej części 1 w związku z powyższym została odrzucona z postępowania na podstawie §VI ust.13 pkt 1) ZO.


 

[wysija_form id="3"]